Kent Üniversitesi

7417 Af Kanunu

Tarih : 13.10.2022

7417 Sayılı Kanun Kapsamında Af Başvurusu Yapacak Adayların Dikkatine

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü madde hükümlerine göre; 

Af Başvurusu Yapabilecekler
Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans tamamlama, lisans öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihinden önce,
• Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler,
• Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler (Af kanunu kapsamından yararlanamayacaklar hariç),
• Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,
• Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar af kanunundan yararlanabilirler. 

Af Başvurusu Yapamayacaklar
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
• Terör suçlarından,
• Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
• İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
• Eziyet suçundan (madde 96),
• Cinsel saldırı (madde 102),
• Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
• Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları olanlar,
• Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
• Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
• 05 Temmuz 2022 tarihinden sonra ilişiği kesilen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklardır.

Başvuru İşlemleri

Başvuru Bitiş Tarihi 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar İçin Başvuru Tarihi Terhislerini takip eden 2 ay içinde (Belgelemek şartıyla)
Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (Belgelemek şartıyla)
Sağlık Nedenleri ile Başvuramayanlar 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (heyet raporunu ibraz etmeleri şartıyla)

05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin 07 Kasım 2022 tarihine kadar aşağıda yer alan belgeler ile bizzat Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvuru yapacaklardır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular Fakültemiz tarafından incelenecek ve başvuruları uygun olanların kayıtları yapılarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir (Fakültemiz tarafından gerekli görülmesi halinde evrak talep edilecektir). 

Kayıt için Gerekli Belgeler:
• Lise Diploması (YKS ile yerleştirilen öğrenciler için),
• Ön Lisans Diploması (Dikey Geçiş, Sağlıkta Lisans Tamamlama ile yerleştirilen öğrenciler için),
• Denklik (Yabancı Öğrenci Sınavı ile yerleştirilen öğrenciler için),
• Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınmış güncel yeni tarihli),
• Kimlik/Yabancı Kimlik/ Pasaport.

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Olanlar; 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartı aranmayacaktır.
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuruları 30 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecektir, Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’na 30 Aralık 2022 tarihine kadar şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Üniversitemizin tüm birimlerinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki programlarına belirlenen esaslar çerçevesinde 21 Ekim 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar yatay geçiş başvurusunda bulunanlar, öğrenimlerine 2022-2023 Güz döneminde, 21 Ekim 2022- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusunda bulunanlar öğrenimlerine 2022-2023 Bahar döneminde başlatılacaklardır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gereken Belgeler:
1) Yatay Geçiş Talebine İlişkin Dilekçe,
2) 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair kendi üniversitesinden alınacak belge (belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir),
3) Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında vermiş olduğu ÖSYS, YKS, DGS vb. Yerleştirme Sonuç Belgesi,
4) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve ders içerikleri,
5) Disiplin cezası almadığına dair belge (disiplin cezası almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)
7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanun’a eklenen geçici madde 83 uygulama ilkeleri için tıklayınız.