Kent Üniversitesi

HAKKINDA

Strateji Geliştirme ve Kalite Planlama Direktörlüğü, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, 03.06.2022 tarihli 2022/17 sayılı Senato kararı ve 03.06.2022 tarihli 2022/13 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemizin temel değerlerine bağlılık, bilimsellik, katılımcılık, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, şeffaflık, etik değerlere sahip çıkma ve sorumluluk bilinci yüksek hizmet anlayışı Üniversitemizin temel değerlerindendir. Çalışanlarımız bu temel değerler çerçevesinde; mevzuata uygun, etkili, verimli, hızlı ve çözüm odaklı görev bilinciyle hizmet üretmek için azami çaba göstermektedir.

Stratejik Planlama çalışmaları; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 02/05/2018 tarih ve 30409 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”, Kamuda Stratejik Yönetim çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanan “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi (2021)” çerçevesinde iç ve dış tüm paydaşların, en yüksek düzeyde katılımı sağlanarak yürütülmektedir.

Üniversitemizin; Misyon, vizyon, kalite politikası ve hedefleri kapsamında paydaşlarımızın katılımı ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kalite komisyonu ile koordineli çalışan idari bir birimdir.  

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN