Kent Üniversitesi

HAKKINDA

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKDM) Resmi Gazete’nin 17.05.2019 tarih ve 30777 sayılı nüshasında yayınlanan karar gereği uygun bulunarak kurulmuştur.

İKDM; üniversitemiz ve ülkemizdeki diğer diş hekimliği fakültelerinin lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık programlarından mezun olmuş diş hekimleri ile üniversitemizin mevcut diğer fakültelerinin konuyla ilgili bölümlerinden ve de ağız-diş sağlığı teknikerliği ile diş protez teknikerliği yüksek okullarından mezun profesyonellerin mezun olduktan sonra ihtiyaç duydukları mesleki bilgi ve deneyim ile bireysel gelişimlerini sağlayacak olan birçok alanda eğitim programları hazırlamaktadır. 

Günümüzde yaşanılan sürekli değişime uyum için bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenen yaşam boyu eğitim anlayışı ağırlık kazanmıştır. Hızla gelişen teknoloji tüm sektörlerde olduğu gibi diş hekimliği alanında da profesyonellerin sürekli eğitimini zorunlu kılmaktadır.

İKDM sektördeki tüm paydaşların taleplerini göz önüne alarak sunduğu eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile diş hekimliği alanındaki sürekli eğitim gereksinimine katkı sağlamaktadır.

İKDM’ de gerçekleştirilen sürekli eğitim etkinlikleri; eğitimin konularının belirlenmesinden, eğitimin verilme yöntemlerinin oluşturulmasına; eğitmenlerin seçiminden, eğitimin materyalleri ve eğitim ortamına kadar tüm konularda yazılı prosedürlere uygun olarak planlı şekilde yapılandırılan ve bilimsel güncel bilgiler temelinde organize edilen akademik etkinliklerdir.

İKDM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim içeriklerinin, profesyonel meslek yaşantısına katkı sağlayacak gerçek ve olası vaka analizleri, simülasyonlar, laboratuvar ve kamusal alandaki nesnel ve objektif unsurları temel alan ve uygulama boyutunu ön plana çıkaran programlar olması hedeflenmiştir.

İKDM’ de yürütülen faaliyetler, mevcut bölüm, program ve araştırmalardan, sektörle ve sektör profesyonelleriyle kurulan bağlantılar sayesinde farklılık göstermektedir. Profesyonel çalışma hayatına yönelik gerçekleştirilen programlar içerik bakımından konunun bütünlüğünü tamamlayan müfredatlar temelinde planlanmıştır, böylece meslektaşların profesyonel yaşamlarına tecrübe/yetkinlik kazandırmanın yanında, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

İKDM sadece iç paydaşları ile sınırlı kalmayarak, sektörel düzeyde kurumsal, toplumsal düzeyde ise kamusal alana yararlı içerikler sunmayı hedeflemiştir. Dış paydaşlar olarak atfedilen bu örgüt ve bireylerle sağlanacak işbirliklerinde; programlar mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen niteliktedir. 

İKDM’ de gerçekleştirilecek bu eğitimler aynı zamanda toplumun ağız-diş sağlığı bilgi ve birikimine katkı sağlayacaktır.                                                                              

İKDM’ in amaçları doğrultusunda geliştirilen uygulama ve araştırma çalışmaları sadece diş hekimlerinin değil aynı zamanda öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında AR-GE çalışmaları içerisinde kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamaktadır.

İKDM program ve faaliyetlerini İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde sürdürmektedir. 

İKDM’ in aşağıda belirtilen konularda, İstanbul Kent Üniversitesi bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ilgili bölüm ve programlarına sağlayacağı öngörülen akademik destekler ifade edilmiştir;

  • İKDM üzerinden gerçekleştirilecek eğitim programlarında, üniversite-sanayi ve üniversite-sektör bağlantıları aracılığıyla, akademik altyapının uygulama kısmına destek sağlamak,
  • Diş hekimliği sektöründeki hızlı gelişmeleri takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak,
  • Mevcut akademik kadro ile geliştirilecek eğitim, proje ve danışmanlık faaliyetleri ile elde edilen verilerin bölüm ve programlardaki ders içeriklerinde kullanılarak, akademik içeriklerin zenginleştirilmesini sağlamak,
  • Sektör ile gerçekleştirilecek proje ve programlarda saptanacak gereksinimler doğrultusunda, akademik müfredatı geliştirmek; güncel sektör ihtiyaçları talebine uygun nitelikte diş hekimi ve paydaş arzı sağlamak,
  • Topluma verilen ağız-diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin artması ve ağız-diş sağlığı sorunlarına çözüm önerilerinin geliştirilmeleri konularında çalışmalar yaparak ülkenin ağız-diş sağlığı politikalarının geliştirilmesine destek olacak vizyona sahip profesyonellerin yetiştirilmesine imkan sağlamak olacaktır.
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN