AKADEMİK KREDİ SİSTEMİ

İstanbul Kent Üniversitesi, Bologna sürecine henüz resmen dahil olmamakla birlikte; Bologna sürecinin önemli bir parçası olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne eşdeğer bir akademik kredi sistemi uygulamaktadır. Sözkonusu AKTS eşdeğer kredilerinin nasıl hesaplanacağı, Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen yönetmelik ile, ECTS Guide ve TYYÇ ‘nin belirlediği yetkinlik düzeylerine ve program kazanımlarına göre, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı 60; yarıyıl başına alınması gereken derslerin tümünün kredi olarak karşılığı ise 30 AKTS’ye eşdeğer olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bir akademik yıl 1500 saat/60 AKTS’ye eşdeğer, bir sömestr 750 saat /30 AKTS’ye eşdeğer olarak kabul edilmistir. İstanbul Kent Üniversitesi’ nde; 1 AKTS’ye eşdeğer kredi, 30 saate muadil kabul edilmiş ve aşağıdaki gibi bir tablo oluşmuştur.
 

TYYÇ Düzeylerine göre Toplam Kredi (AKTS’ye eşdeğer) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları:

 

TYYÇ DÜZEYLERİ

 

SÜRE(Yıl)

TOPLAM AKTS’ye EŞDEĞER KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS eşdeğeri)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ 
(Saat) (1 AKTS’ ye eşdeğer kredi= 30 saat)

YÜKSEK LİSANS (7. DÜZEY)

Projeli Programlar

 

1,5

70 (30 + 30 + 10)

2.100

Tezli Programlar

 

2

120 (30 + 30 + 60)

3.600

LİSANS (6. DÜZEY)

 

4

240

7.200

ÖN LİSANS (5. DÜZEY)

 

2

120

3.600

 

Derslerin kredi/saat ve AKTS eşdeğeri kredi yükleri:

1. Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS’ye eşdeğer kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır.  Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS’ye eşdeğer olarak önerilen bir değerdir.

*Haftalık bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir.

*Bir AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.

*Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Üniversite Senatosunca belirlenir.

*Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

2.  Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca teklif edilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez.  Bölümünün lisans eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlarından alınan dersler lisans/önlisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilemez.

3. Her akademik yıla ait önlisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik yılın Mayıs ayısonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

4. Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/yılı, öğrencinin önlisans veya lisans programına kayıt olduğu yarıyıl/yıla göre belirlenir.

5. Bir fakülteye ait bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği en fazla ders kredi/saat yükü o fakülteye ait herhangi bir programda herhangi bir yarıyıldaki en yüksek kredi/saat yüktür.

6. Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

7. Öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.50 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3.75'den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.

8. Muaf sayılan dersler, not yükseltmek için tekrar edilmez.

9. Bir öğrenci, yaz döneminde 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla üç ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir.

 

 

 

 

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI