BAP

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge, 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yükseköğretim Kurumu: İstanbul Kent Üniversitesidir.
 • Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörüdür.
 • Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kuruludur.
 • Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosudur.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur.
 • BAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısıdır.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimdir.
 • BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.
 • Hakem: Sunulan projelerin, proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarıdır.
 • Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçütlerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını kurma ve geliştirme projeleridir.
 • Birim: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleridir.
 • Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan kurum mensubu araştırmacılardır.
 • Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüleri tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlardır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve Örgüt

BAP Komisyonu

MADDE4- Komisyon, rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5- BAP Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 • Proje başvuru ve değerlendirme takvimini hazırlayarak duyurur.
 • Her yıl projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.
 • Projeleri doğrudan destekleme, kısmen destekleme veya reddetme kararı verir.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen “Araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler” ve İstanbul Kent Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.
 • Projeler değerlendirilirken gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
 • Tez projelerini değerlendirerek doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.
 • Yürütülmekte olan projelerden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir. Yürütülmekte olan projenin bilimsel etiğe aykırılığı tespit edildiğinde projeyi iptal eder.
 • Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar.
 • Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir. Başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.
 • Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.
 • Projeler için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını yönlendirir.
 • Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur ve üniversite bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler, duyurur.
 • Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Türleri

MADDE 6- İstanbul Kent Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir.

 • Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezlerini kapsayan araştırma projeleridir.
 • Araştırma Projeleri: İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
 • Ulusal ve Uluslararası Kaynaklı Projeler: Desteği İstanbul Kent Üniversitesi BAP kaynaklarından sağlanmayan, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen, idari, mali ve sekreterya hizmetlerinin BAP komisyonu tarafından yürütülmesi uygun olan projelerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Başvurularının Değerlendirilmesi, İzlenmesi Ve Sonuçlandırılması

Proje Başvurusu

MADDE 7- Proje başvuruları, proje yürütücüsü tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne Koordinatörlükçe ilan edilen zamanlarda yapılır. Proje yürütücüsü İstanbul Kent Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, doktoralı veya uzman veya sanatta yeterlik almış öğretim elemanı olmalıdır. Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan proje yürütücüleri ilgili projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni proje başvurusu gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar. Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje sayıları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

Projelerin Değerlendirilmesi

MADDE 8- Başvuru süreleri içinde Koordinatörlüğe sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak gereken durumlarda, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Bireysel Araştırma projelerinde hakemlerin en az birinin, İstanbul Kent Üniversitesi dışından olması tercih edilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon proje önerilerini, ülkenin/üniversitenin bilimsel altyapısına katkı; ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkısı, yayın potansiyeli ve İstanbul Kent Üniversitesi’nin bilimsel öncelikleri yönünden, proje yürütücüsü ve araştırmacıları bilimsel yeterlikleri, eğitimleri, geçmişteki performansları ve önceki projelerinin verimliliği açısından değerlendirir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde mevcut projeler için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

MADDE 9- Rektör yardımcısı tarafından onaylanan projelerin yürütücüleri ile sözleşme protokolü imzalanır. Projesi kabul edilen yürütücülerin, gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 2 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan projeler Komisyon Kararı ile iptal edilir.

Gelişme Raporu

MADDE 10- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Gelişme raporları Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Gelişme raporu sunulmamış projelerin satın alma işlemleri durdurulur. Komisyon gerekli gördüğü hallerde bu raporları hakem incelemesine gönderebilir. Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Sonuç Raporu

MADDE 11- Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin bir nüshasını BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da rapora eklenir. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır. Güdümlü projeler için, sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulur. Araştırma projelerine ait sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem veya konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Altyapı projelerinin sonuç raporları ise doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Proje Sonuçlarının Yayınlanması

MADDE 12- Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

 • Desteklenen araştırma projelerinin sonuçlarının Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında veya bu indeksler dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanması gerekir. Yeni bir araştırma projesine başvuracak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarının hakem değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini sunmaları durumunda, Komisyon yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.
 • Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması beklenir. Proje yürütücülerinin yayınlarının hakem değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini sunmaları durumunda, Komisyon yürütücülerin son iki yılda gerçekleştirdikleri diğer yayınlarını da dikkate alarak, yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.

MADDE 13- BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma İstanbul Kent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This research was supported by İstanbul Kent University Research Fund. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Türkçe yayınlarda ise “Bu araştırma İstanbul Kent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ”) ifadesine yer verilmelidir.

MADDE 14- Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları İstanbul Kent Üniversitesi’ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünün bilgilendirilmesi ve izin alınması zorunludur.

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

MADDE 15- Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

MADDE 16- Projenin sonuçlandırılamaması durumunda, proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak, kalan sarf malzemenin BAP Birimine iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Sonuçlandırılamayan projenin yürütücüsü proje iptal tarihinden sonraki 4 yıl içinde tekrar proje başvurusu yapamaz.

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

MADDE 17- Projelere her yıl ayırılacak toplam bütçe senatonun önerisi ve mütevelli heyet başkanlığının onayıyla belirlenir. Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ek kaynak sağlanabilir. Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla % 50’si kadar olabilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla, bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak BAP Birimi Koordinatörüne yetki verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler Ve Yaptırımlar

Genel Hükümler

MADDE 18- Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlar ile ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

MADDE 19- Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

MADDE 20- Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir.

Yaptırımlar

MADDE 21- Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, İstanbul Kent Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesine aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 • Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,
 • Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.
 • Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 4 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.
 • BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektör’e görüş bildirebilir.

MADDE 22- Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

 • Projenin başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi,
 • Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyonca onaylanan bir öğretim üyesine devretmeden projeden ayrılması.

MADDE 23- Proje gelişme raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 30 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

MADDE 24- BAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde “Bu çalışma İstanbul Kent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This research was supported by Research Fund of the İstanbul Kent University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz.

MADDE 25- Tez projesi ekibinde yer alan araştırmacının herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu tür projelerin tamamlanarak sonuçlandırılmaması durumunda, Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

MADDE 26- Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.

MADDE 27- Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28- İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- Bu yönerge hükümleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Bilimsel Araştırma Komisyonu

 • Prof. Dr. M.Necmettin Atsü - Başkan / Rektör
 • Prof. Dr. A.Tuğrul Biren - Üye / Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Uğur Tekin - Koordinatör / İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekan V
 • Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer - Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd
 • Prof. Dr. Elif Sepet - Üye / Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yrd.
 • Prof. Dr. H. Yegane Güven - Üye / Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Bülent Demir - Üye / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Ebru Genç - Raportör / Ar-Ge ve Proje Uzmanı
PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN