Kent Üniversitesi

Hakkında

AMAÇ

İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde öğrenim dili Türkçe olan bölümlerin aday öğrencilerine akademik, meslekî ve günlük yaşamlarında ileri düzeyde Türkçe yeterliği sağlamak.

MİSYON 

İstanbul Kent Üniversitesinin eğitim politikasına bağlı kalarak yirmi birinci yüzyılın güncel dil öğretim metotları eşliğinde hem toplumsal kaynaşma hem de dünyayı geniş bir bakış açısıyla algılama becerilerini öğrencilere kazandırmak.

VİZYON

İstanbul Kent Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerin, Türkçenin kendilerine kazandıracağı yeni düşünsel tecrübe eşliğinde üniversite yaşamına yetkinlikle hazırlanmalarını sağlamak.

DEĞERLER

 • Akademik sorumluluk
 • Güncel akademik gelişmeleri takip eden çok yönlü dil öğretimi programları
 • Öğrencilerin katılımlarıyla zenginleştirilen güncel ders içerikleri
 • Öz benliğin yabancı bir ülkede rahatlıkla ifadesini sağlamaya yönelik özgür bir tartışma, öğrenme ve sorgulama ortamı
 • Kültürlerarası saygı çerçevesinde benimsenen eş duyumsal düşünme
 • Öğrencilerin akademik kültür ve ifade yöntemleriyle tanıştırılması
 • Yeniliğe dönük bütüncül kavrayış
 • Eleştirel düşünme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme
 • ​PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Hazırlık Programı'nın öğretim programı her biri en az 7 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller Türkçe öğrenmede bir seviyeye denk gelecek biçimde şöyle adlandırılmıştır: 

 • Başlangıç (A1)
 • Alt-Orta (A2)
 • Orta (B1)
 • Üst (B2) 

Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamaktadır. Dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde genel Türkçe öğretilir. Orta (B1) ve Üst (B2) seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek Türkçe dil becerilerini içeren akademik Türkçe öğretilir.

Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde süreç tabanlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, 7 haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olurlar. Buna ek olarak, eğitim programının ölçülmesi amacıyla süreli yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi alternatif ölçme yöntemleri benimsenmiştir.

Modülün sonunda öğrencilere Seviye Tamamlama Sınavı (STS) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve STS'de 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir.

 • ​​A harf notu: 85-100
 • B harf notu: 75-84
 • C harf notu: 60-74
 • F harf notu: Kalır

Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler.

Kent Türkçe Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85'ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Seviye Tamamlama Sınavı'na (STS) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. 

Türkçe bilgisinin yeterli olması nedeniyle Türkçe Hazırlık Programı'ndan muaf olmak isteyen ve üniversitemizce eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne konu ile ilgili başvurabilirler. Başvurular güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır.

* TYT’den alınan puanlar şu şekilde yuvarlanır:
59.50=60
64.50=65
69.50=70
74.50=75
84.50=85
89.50=90
* Tablodaki kısaltmalar
TYT:  İKÜ Türkçe Yeterlik Sınavı

TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)

İstanbul Kent Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler Türkçe dil düzeylerinin belirlenmesi için Seviye Belirleme Sınavı (SBS) isimli çoktan seçmeli bir sınava girerler. Bu sınav öğrencilerin Türkçe düzeyini saptayarak düzeylerine uygun bir Hazırlık sınıfına yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler TYS’ye girmeye hak kazanırken, diğer öğrenciler aldıkları puanlara göre Türkçe Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilir. Öğrenciler düzeylerine uygun sınıfa yerleştirilmediklerini düşünürlerse, birinci hafta içerisinde öğretim elemanlarıyla iletişime geçebilirler. Sınava girmeyen öğrenciler, bir A1 sınıfına yerleştirilip temel Türkçe eğitimine tabi olurlar.
Ayrıca İngilizce bir programda olduğu halde isteğe bağlı olarak bir yıl Türkçe hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin de SBS’ye girmesi gerekmektedir.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS)

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkçe Hazırlık Programı’nın çıkış sınavıdır. TYS, akademik yıl başlamadan önce, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere uygulanır. Bu sınav, “okuma”, “dinleme”, “yazma” ve “konuşma” bölümlerinden oluşur. “Yazılı” ve “sözlü” olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma bölümlerinden oluşan yazılı sınav iki buçuk saat sürer.

Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez. Herhangi bir oturumun kaçırılması durumunda sağlık raporu ya da benzeri bir mazeret dâhilinde bile sınavların telafisi yapılamaz.

Öğrencilerin sınav günlerinde yanlarında resimli okul kimlikleri ile birlikte güncel resimli başka bir resmi kimlik daha bulundurmaları gereklidir. Resimlerin tanınmaması durumunda görevli ikinci bir resmi kimlik sorabilir.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYT) GİRİŞ ŞARTLARI 

Akademik yılın başında uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavı öncesi üniversiteye yeni kayıtlı öğrencilere kayıt günlerinde SBS verilir. SBS’den yeterli puan alabilen öğrenciler ile iletişime geçilir ve kendilerine Türkçe Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazandıkları ve sınava ne zaman girecekleri bilgisi iletilir. Öğrenci bu aşamada Türkçe Hazırlık Programı’nda okumayı tercih edebilir. Bu tercihte bulunması halinde, öğrenci Türkçe Yeterlik Sınavı hakkından feragat etmiş olur. Yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler ise SBS sonuçlarına göre Türkçe Hazırlık Programı’ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilirler.

Güz yarıyılı, bahar yarıyılı, ya da yaz dönemi sonunda TYT sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda Türkçe Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2, Üst Düzey) başarıyla tamamlamış ve derslere devam etmiş/devamsızlıktan kalmamış öğrenciler hak kazanır. 

NOTLANDIRMA 

Öğrencilerin Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan başarılı kabul edilmeleri için genel toplamda en az 60 puan almış olmaları beklenir. Toplam puanlar A, B, C ve F harf notları olarak ilan edilir. 100-85 aralığı A harf notuna, 84-70 aralığı B harf notuna, 69-60 aralığı C harf notuna tekabül eder. 60 puan altı puan alan öğrencilere ise F harf notu verilir. Sınav sonuçları, öğrencilerin @ogr.kent.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adreslerine mesaj gönderilerek duyurulur.

SINAVA İTİRAZ

Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edecek kişilerin İstanbul Kent Üniversitesi kurumsal web sitesindeki itiraz formunu imzalayarak bölüm sekreterine teslim etmeleri ya da taranmış bir kopyasını ya da fotoğrafını ydyo@kent.edu.tr adresine göndermeleri gerekir. İtiraz sonuçları iki gün içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar öğrencilerin okul e-posta adreslerine mesaj gönderilerek duyurulur.

KABUL EDİLEN SINAVLAR 

Türkçe bilgisinin yeterli olması nedeniyle Türkçe Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimiz, okulumuzca sadece belirli dönemlerde verilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYT) dışında üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen sınav sonuçlarını da sunabilirler. Üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Bu sınavların geçerlilik süreleri iki takvim yılıdır. Başvuruların fakülte derslerinin başlamasından en geç bir ay önce yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN