TANIMA PROSEDÜRÜ

TANIMA PROSEDÜRÜ

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Öğrenim Anlaşması, Ders Denklik Formu ve Değişikliği

1- Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu onaylı Öğrenim Anlaşması ve Ders Transfer Tablosu, Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nin Tam ve Adil Tanınma ilkesine uyumu garanti eder. 

2- Öğrenim Anlaşmasında her dönem için 30 AKTS ders yükü bulunması şartı aranır. Lisansüstü tez çalışmaları bir dönem için 30 AKTS olarak değerlendirilir. 

3- Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri danışmanlığında Öğrenim Anlaşması ve Ders Transfer Tablosu hazırlar. 

a. Erasmus+ döneminde tüm dersler kredi karşılığı alınmalıdır. Bu derslerin İstanbul Kent Üniversitesinde hangi derse karşılık geleceği Ders Transfer Tablosunda belirtilir. 

b. Dersler içerik ve/ veya kategori bakımından uygun olması halinde; Zorunlu, Bölüm Seçmeli, Tamamlayıcı Seçmeli, Serbest Seçmeli, derslerden seçilebilir. 

c. Programa mezuniyet öncesi son dönemde katılımın ve Bitirme Projesi / Diploma Tasarım Projesinin gidilen kurumda alınmasının uygun olup olmadığına Bölümlerin teklifi üzerine Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. 

d. Karşı kurumda alınacak ders ile İstanbul Kent Üniversitesi’nde karşılık olacak dersin AKTS değerlerinin eşdeğer olmaması halinde, ders karşılıklarına Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. AKTS kredileri ve dönemlik ders saatlerinin uygunluğu göz önüne alınarak, bir ders birden fazla derse veya birden fazla ders bir derse karşılık transfer edilebilir. 

e. Karşı kurumda alınan toplam AKTS değerleri ile İstanbul Kent Üniversitesine transfer edilen toplam AKTS değerleri arasında en fazla 3 AKTS kredisi fark olabilir. 

f. Ders Transfer Tablosu ve Öğrenim Anlaşması, ilgili Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile hareketlilikten önce onaylanır ve Madde 17’de açıklanan zorunlu durumlar haricinde ilgili tabloda değişiklik yapılamaz.  

4- Gerekli hallerde Öğrenim Anlaşmasında değişiklik yapılabilir. 

a. Değişiklik öğrencinin karşı kuruma varışından itibaren 1 ay içinde yapılır. 

b. Öğrenim Anlaşması ve Ders Transfer Tablosu Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. 

c. Öğrenci, değişiklik talebini e-posta ile Bölüm Koordinatörüne iletir. Bölüm Koordinatörü danışmanlığında ve Bölümün bilgisi içinde bırakılan / eklenen dersler için yeni bir Ders Transfer Tablosu hazırlanır. Bölüm Başkanı yeni Öğrenim Anlaşması ve Ders Transfer Tablosunu Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu onayı için Dekanlığa sunar. 

d. Ders ekleme / bırakma süreci sonunda hazırlanan yeni Öğrenim Anlaşması da dönem başına 30 AKTS karşılığı ders içerir. 

5- Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Öğrenim Anlaşmasını Erasmus+ Program kurallarına uyumu açısından kontrol eder. 

Ders Transferi ve Not Dönüşümü

6- Erasmus+ döneminde alınıp başarılı ve başarısız olunan tüm dersler orijinal adı, kodu ve Madde 1’de açıklandığı şekilde hesaplanan eşdeğer başarı notu ile İstanbul Kent Üniversitesi not dökümüne işlenir. Not dökümünde öğrencinin ilgili yarıyılda Erasmus+ öğrencisi olduğu ve dersleri aldığı kurumun ismi açık olarak belirtilir. 

7- Ders transferi ve not dönüşümü Senato Kararı ile onaylanan tablolar esas alınarak ilgili Fakülte tarafından yapılır. Not Dönüşümlerini gösteren Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu onaylı Ders Transfer Tablosu notların işlenmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. 

a. Bir dersin birden fazla derse karşılık geldiği durumlarda karşılık gelen tüm dersler için karşı kurumda alınan not verilir.

b. Birden fazla dersin bir derse karşılık geldiği durumlarda derslerin tümü başarılmış ise bu derslerin notlarının ağırlıklı ortalaması karşılık gelen ders için verilir. Bir derse karşılık alınan derslerin birinden başarısız olunması halinde,  başarılan derslerin AKTS toplamı dersin AKTS toplamının yarısına eşit veya fazla olduğu durumda dersin gerekleri yerine getirilmiş kabul edilir ve ağırlıklı ortalamaya F notları katılarak bir not verilir. Örneğin, öğrenci 4+3, 4+2, 3+3, 2+2+2 gibi kombinasyonlarda alınan derslerin sırasıyla 4, 4, 3, 2+2 AKTS’lik bölümlerinden başarılı olmak zorundadır.  Eğer başarılan dersler bu koşulu sağlamıyorsa o zaman birden fazla dersin bir derse karşılık gelen bütün bölümleri OOC (out of curriculum) olarak işlenir. 

c. Bazı kurumların başarısız olunan dersleri not dökümünde göstermemesi nedeniyle, Öğrenim Anlaşması ve Ders Transfer Tablosunda yer alan ancak Not Dökümünde yer almayan derslere F notu verilir. 

8- Ders transferinin, öğrencinin hareketliliğe katıldığı yarıyılı izleyen yarıyılın geç kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanması esastır. 

a. Erasmus Koordinatörlüğü, posta ile ulaşan not dökümü ve Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu onaylı Ders Transfer Tablosunu öğrencinin dönüşünde ilgili Fakülteye ileterek süreci başlatır. E-posta yoluyla ulaşan not dökümleri gecikmelerin önlenmesi amacıyla geçici olarak kabul edilir. 

b. İzleyen yarıyılın geç kayıt haftası içinde öğrencinin hareketlilik döneminde aldığı derslerin notları gelmemiş olursa, derslerin tümüne “Incomplete” (I) notu verilir. Geç kayıt haftasından sonra ulaşan notlar öğrencinin bağlı olduğu Fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile F notuna dönüşmüş olan "Incomplete" (I) notunun yerine işlenir.

c. Hareketlilik döneminde alınan derslerin not transferlerinin gecikmesi durumunda öğrencinin izleyen yarıyıl kaydı GNO’ suna bağlı olarak önkoşulu bulunmayan veya önkoşulu hareketliliğe katılmadan önce tamamlanmış olan yeni derslere kaydolması ile gerçekleştir.

d. Önkoşullu bir dersin önkoşul sayılan dersinin notu, karşı kurumdan ulaşmadığı durumda öğrenci notu gelinceye kadar önkoşullu derse devam edebilir. Not Dökümüne göre, önkoşul dersinden başarılı olan öğrencinin kaydı Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Önkoşul dersinden başarısız olmuş öğrenci derse devam edemez.

STAJ HAREKETLİLİĞİ:

1- Staj Hareketliliği öğrencinin not dökümünde gösterilir; Öğrencinin mezuniyeti için zorunlu stajının bulunması ve onaylı staj raporunun Fakülte / Enstitü / Meslek Yüksekokulu / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması halinde, Staj Hareketliliği zorunlu stajı yerine sayılır, Diploma Ekinde gösterilir. 

2- Staj Hareketliliğinin öğrenci için nasıl değerlendirileceği hareketlilik öncesi belirlenir. Staj sonrası öğrenci tarafından hazırlanan ve staj yapılan kurum tarafından onaylanan hareketlilik sonrası staj raporu, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilgili Fakülteye / Enstitüye / Meslek Yüksekokuluna / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na iletilir; ilgili Bölüm ve Fakülte / Enstitü / Meslek Yüksekokulu / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI