ÖĞRENCİ İŞLERİ

Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlara onur öğrencisi denir.

Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden GANO’su 3,50 ve üzeri olanlara yüksek onur öğrencisi denir.

Öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve öğrencinin üniversitedeki akademik konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır.

Kent Üniversitesinde eğitim öğretimin ve süreçlerin yapıldığı zamanı gösteren takvimdir. Web sayfasında yayınlanır. Akademik olarak önemli tarihleri buradan takip edebilirsiniz.

Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılabilen sınavdır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.

Arkadaşınız önceki dönemlerde sizden farklı dersler almış ya da bazı derslerden muaf olmuş olabilir. Yani ekranda farklı dersleri görmeniz mümkün.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin durumu kayıt tarihinden itibaren anlık olarak YÖKSİS üzerinden askerlik şubelerine iletilir. Ayrıca bir yazışma yapılmaz.

Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden kredidir.

Azami öğrenim süresi; iki yarıyıl olan hazırlık sınıflarının dört, dört yarıyıl olan ön lisans programlarının sekiz, sekiz yarıyıl olan lisans programlarının on dört, on yarıyıl olan lisans programlarının on altı, on iki yarıyıl olan lisans programlarının on sekiz yarıyıldır.

Aldığınız ve başardığınız ders sayısına göre ek sınav hakkı ya da üniversiteyle ilişiğiniz kesilebilir. Lütfen detaylar için Kent Üniversitesi  Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesini inceleyiniz.

Dikey geçiş başvuruları ÖSYM’ye yapılmaktadır. Kazandığınız ilan edildikten sonra ÖSYM’nin belirttiği tarihlerde kazandığınız üniversiteye kaydınız yapılır.

Yatay geçiş tarihleri; başvuru tarihi, ilan tarihi şeklinde akademik takvimlerde belirtilir. Güz dönemi başında ve bahar dönemi başında olmak üzere yılda 2 kere yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olanlar için bütünleme sınavı vardır. Lütfen detaylar için Kent Üniversitesi  Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesini inceleyiniz.

Her ders için dersin içeriği, yapılacak sınavlar ve/veya değerlendirmelerin ders başarısına etki oranları dönem başında öğretim elemanı tarafından ilan edilir. İlgili ders içeriklerini bağlı bulunduğunuz Fakülte/MYO sekreterliklerinden talep edebilirsiniz.

Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede, rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve akademik danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

Üniversitemizde ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://ois.kent.edu.tr) yapılır.

Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını öğrenci bilgi sistemine girerek derslerini seçer, danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini tamamlarlar. Ders kaydı öğrencilerin sorumluluğudur; ders kaydında yapılan işlemlerden öğrencinin kendisi sorumludur.

Ders muafiyet dilekçesi, daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript), transkriptte öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer aldığı belge, İlgili Fakülte/MYO tarafından onaylanmış derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini gösteren belgeler.

Üniversiteye kayıt olduğunuz tarihten itibaren en geç 15 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıtlı olduğunuz fakülte ya da MYO’nun sekterine başvurabilirsiniz.

Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Yani dersten başarısız olur.

Daha önce bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğunuz derslerden muaf olabilirsiniz. Ancak bunun için bağlı bulunduğunuz Fakülte/MYO tarafından ilgili derslerin muafiyet komisyonu tarafından incelenerek muafiyet kabul kararının alınması gerekmektedir.  Böylece bu dersleri Kent Üniversitesinde yeniden almanız gerekmez.

Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur.  Öğrencilerin devam şartlarıyla ilgili kurallar, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilen ders öğretim planına konulur ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Dersin öğretim elemanı sisteme devam durumunuzu kaydetti ise OIS sisteminden görüntüleyebilirsiniz.

Otomasyon sisteminde ders seçerken dersin saati, kredisi ve türü belirtilmektedir. Ders seçimi tamamlandıktan sonra da aldığınız dersleri ve bu derslerin özelliklerini yine otomasyondan görebilirsiniz.

Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavları, kısa sınavlar, arazi ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiğiniz başarı ve yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Önlisans programları mezunları için lisans programlarına geçişi sağlayan sistemdir. Ön lisans mezunları DGS sınavına girerek merkezi yerleştirme ile lisans programlarına geçiş yapabilirler. DGS sınav ve yerleştirme takvimi için www.osym.gov.tr adresini takip ediniz.

Diploma bir defa verilir. Yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yenisi verilir.

Bir dersin geçer başarı notu CC’dir.

Daha önce aldığınız derslerin kabulü ve bu derslerin hangi derslere eşdeğer tutulacağına, Fakülte ya da Meslek Yüksekokulunuzun yönetim kurulu karar verir.

Öğrencinin, dosyasındaki şahsi belgelerini geri alabilmesi için, üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması gerekir.

Öğrenciler, herhangi bir zamanda üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden alacağınız İlişik Kesme Formu ile ilişik kesme prosedürünü uygulamalısınız.

Şahsen veya vekalet verdiğiniz kişiler tarafından başvurulabilir.

İlişik kestiğiniz durumda uygulanan ücret kesintisi vb gibi durumlar için Mali İşler Direktörlüğü ile görüşebilirsiniz.

Mezun olabilmek için hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmanız gerekir.

Yaz öğretimi hariç olmak üzere, azami kredi yükü bir akademik yılda 80 kredidir, ancak bir yarıyılda genel not ortalamasına göre 42 kredi aşılamaz. Bu konu ile ilgili akademik danışmanınızla görüşebilirsiniz.

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma talepleri, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, ilgili fakülte ya da MYO sekreterine yazılı olarak iletilir. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar. Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Buna kayıt dondurma denir.

İki tür kayıt yenileme vardır. %100 burslu olmayan tüm öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihler arasında her yarıyıl/yıl başında mali kaydını yenilemek zorundadır. Mali kaydını tamamlayan öğrenci ders kayıt işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlar. Mali kaydını yenilemeyen öğrenci pasif öğrencidir.

Mali yükümlülüğünüzü başka bir kişi de yapabilir. Ders alma işlemi online yapılan bir işlem olup kullanıcı bilgileriniz ile sisteme girerek ders alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, pasif duruma düşerler. Pasif durumdaki öğrenciler, bu süreler içinde derslere ve sınavlara katılamazlar, öğrencilik haklarını kaybederler. Ayrıca, Kent Üniversitesi’ne ilk girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar. Kayıtsız kaldığı dönem, öğrenim ve burs süresinden düşülür.

Öğrenim gördüğünüz kurumdan farklı bir kuruma ortalama ile veya merkezi puan ile geçiş yapabilirsiniz. Bunun için geçiş yapacağınız kurumun yatay geçiş şartlarını sağlamanız gerekir.

Aynı üniversitede farklı bölüm ya da program geçmek demektir. Ortalama ile veya girdiğin yıl taban puanını sağlaman şartıyla kurum içi yatay geçiş yapabilirsin. Kent üniversitesi için kurum içi yatay geçişlerde asgari 2.29 genel not ortalaması aranır. Kurum içi yatay geçiş tarihleri akademik takvimde yer almaktadır.

Mazeret sınavı, ara sınav, yarıyı/yıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınavlara giremeyen öğrenciler Fakülte/MYO sekreterliklerine mazeretlerini beyan ederler, mazereti kabul edilenler mazeret sınavına girebilir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Öğrenci belgenizi e-devlet üzerinden ya da öğrenci otomasyonu üzerinden elektronik olarak alabilirsiniz.

Web tabanlı çalışan Öğrenci Otomasyon Sistemidir. Öğrencilerin notlarını görme, ders seçimlerini yapma gibi süreçlerinin yönetildiği platformdur. https://ois.kent.edu.tr  adresinden ulaşılmaktadır.

Sisteme ilk kez giriyorsanız şifreniz sistemde bulunan cep telefonununza sms ile gönderilmekte. Giriş yaptıktan sonra şifrenizi yenilemeniz gerekecektir.

OIS üzerinden ders alma işlemi yapabilir, sınav sonuçlarınızı görebilir, akademik değerlendirme ve ders değerlendirme anketlerinin girişlerini, belge talep işlemlerini yapabilirsiniz.

[email protected] adresine mail atıp konuyla ilgili sorununuzu belirtebilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

“Şifremi unuttum” butonuna basarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Yeni şifreniz KENT mail adresinize ve cep telefonunuza sms ile gönderilecektir. Problem devam ederse Öğrenci İşleri’ne başvurabilirsiniz.

Öğrenci Belgesi, Transkript, Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi talebi, Otomasyona girişlerde sorun yaşandığında (OİS Öğrenci Sistemi), Üniversiteye Kayıtlarda, Öğrenci Kimlik kartlarını ilk defa almak için öğrenci işlerine başvurulur.

Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, alınan kararların sistemde uygulanması, mezuniyet işlemleri, diploma, ders kaydı kontrol ve düzenlemeleri, ÇAP, YANDAL, yatay ve dikey geçiş başvuruları, YÖS kayıtları, belge taleplerinin karşılanması ve benzeri her türlü işlem Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce ilan edilir. Ders kaydı yaptığınızda öğrenci bilgi sisteminde de görebilirsiniz.

Öğrenci, sınav sonuçlarına veya notlara ancak maddi hata sebebiyle itirazda bulunabilir. Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülte/MYO sektereleri yapabilir.

Sınav programları, akademik takvim çerçevesinde dekanlık/müdürlük tarafından belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Dinî ve millî bayramlar ile yılbaşı tatili dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçları, öğrenci bilgi sisteminden görülmektedir.

Sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır (0) puan almış sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya sehven bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bir hastalık ya da benzer bir mazeretle sınava giremediyseniz fakülte ya da MYO'nuzun sekreterine dilekçe ile başvurmanız gerekir.

DD ve DC notları şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (GANO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır, altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi gerekmektedir.

Tek ders sınavı, yıl sonu sınavı ve/veya yaz öğretimi bitiminde, mezun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı verilebilir. Tek ders sınavına kimlerin, ne zaman gireceği ilan edilir.

Öğrenci bilgi sisteminde adres, telefon, e-posta ve acil durumda erişilebilecek kişi bilgileriniz tutulmaktadır. Öğrenciler iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri en kısa zamanda Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne  bildirmekle yükümlüdürler.

Transkript, öğrencilerin Kent Üniversitesi'nde öğrenimi süresince kayıt durumları, aldıkları dersleri, notları ile akademik başarı düzeylerini, not sistemini ve başarı değerlendirme kriterlerini içeren bir belgedir.

Bir öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın müfredatta belirtilen tüm derslerini başardığı halde genel not ortalaması 2,00’ın altında ise, DD ve DC notlarına sahip derslerinin en az birini yükselterek genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir. Aksi takdirde mezun olamaz.

Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda ilgili birim yönetim kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişiği kesilebilir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN