Kent Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER – İNGİLİZCE

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) tezli yüksek lisans programı, toplumsal ve siyasal ilişkileri küresel ve bölgesel düzeyde inceleyen, ulus devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini ve çatışmalarını analiz eden, teorik ve metodolojik açıdan yetkinleşmiş bilim insanı ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 60 AKTS’lik 8 dersi ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için öğrencinin 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl, maksimum süre 6 yarıyıldır.

 

Programı tamamlayan mezunlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda uzman olarak çalışabilecek ya da akademik kariyer yapmak üzere doktora programlarına yönelebilecektir.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı (İngilizce)

 

  1. 1. YARIYIL

No

Zorunlu/

Seçmeli

Dersin Adı

T

U

L

K

AKTS

1

Zorunlu

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

0

3

6

2

Zorunlu

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

0

0

3

6

3

Seçmeli

1.Dönem 3 Seçmeli Ders alınacak

3

0

0

3

6

4

Seçmeli

1.Dönem 3 Seçmeli Ders alınacak

3

0

0

3

6

5

Seçmeli

1.Dönem 3 Seçmeli Ders alınacak

3

0

0

3

6

TOPLAM

15

0

0

15

30

 

  1. 2. YARIYIL

No

Zorunlu/

Seçmeli

Dersin Adı

T

U

L

K

AKTS

1

Zorunlu

Seminer

0

0

0

0

12

2

Seçmeli

2.Dönem 3 Seçmeli Ders Alınacak

3

0

0

3

6

3

Seçmeli

2.Dönem 3 Seçmeli Ders Alınacak

3

0

0

3

6

4

Seçmeli

2.Dönem 3 Seçmeli Ders Alınacak

3

0

0

3

6

TOPLAM

9

0

0

9

30

 

  1. 3. YARIYIL

No

Zorunlu/

Seçmeli

Dersin Adı

T

U

L

K

AKTS

1

Zorunlu

Tez Çalışması

0

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

0

30

  1. 4. YARIYIL

No

Zorunlu/

Seçmeli

Dersin Adı

T

U

L

K

AKTS

1

Zorunlu

Tez Çalışması

0

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

0

30

GENEL TOPLAM

24

0

0

24

120

 

SEÇMELİ DERS HAVUZU

No

Zorunlu/

Seçmeli

Dersin Adı

T

U

L

K

AKTS

1

Seçmeli

Türk Dış Politikası

3

0

0

3

6

2

Seçmeli

Uluslararası Hukuk

3

0

0

3

6

3

Seçmeli

Türk Siyasal Hayatı

3

0

0

3

6

4

Seçmeli

Uluslararası Güncel Sorunlar

3

0

0

3

6

5

Seçmeli

Karşılaştırmalı Politika Analizi

3

0

0

3

6

6

Seçmeli

Kimlik Politikaları

3

0

0

3

6

7

Seçmeli

Avrupa Çalışmaları

3

0

0

3

6

8

Seçmeli

Bölgesel Çalışmalar

3

0

0

3

6

9

Seçmeli

Uluslararası Örgütler

3

0

0

3

6

10

Seçmeli

Küreselleşme ve Siyaset

3

0

0

3

6

11

Seçmeli

Siyasi Tarih

3

0

0

3

6

12

Seçmeli

Uluslararası Siyasi İktisat

3

0

0

3

6

 

 

DERS TANIMLARI

 

PSI200-Uluslararası İlişikler Teorileri

Bu derste, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayıp gelişen ve esasında bir 'ulus-devletler arası ilişkiler' niteliği arz eden uluslararası ilişkilerin tarih içinde değişen özellikleri karşısında, bu ilişkileri teorik olarak kavramaya yönelik girişimler, bu girişimlerin epistemolojik (bilgi kuramsal) ve felsefi temeller~ günümüz uluslararası ilişkilerinin çok boyutluluğuna cevap vermeye çalışan yeni teorik sentez denemeleri ele alınacaktır. Öncelikle, en yaygın kabul gören teori olarak 'realizm' ile 'idealizm,' ve 'liberalizm,' bu klasik teorilerin yeni sentezler oluşturma versiyonlarını ifade eden 'neo-realizm' ve 'neo-liberalizm'; daha da sonra uluslararası ilişkilerde 'eleştirel teoriler' üzerinde durulacaktır.

 

PSI201-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Bu derste bilim ve siyaset; sosyal bilimlerde araştırma teknikleri: Hipotez, kavram ve değişkenler, teori, metotlar, araştırma yapısı, literatür çalışması, araştırma sorusu, sayısal teknikler, araştırma raporu yazma gibi konular ele alınacaktır.

 

PSI202-Türk Dış Politikası

Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yakın olması nedeniyle Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, rolü ve etki derecesi, Türkiye'nin çeşitli dış politika sorunlarının dünü, bugünü ve yarını üzerinden değerlendirilecektir.

 

PSI203-Uluslararası Hukuk

Bu ders Uluslararası Hukukun temel kavramları; Devlet, egemenlik, Uluslararası aktörler; Global ve yerel Hukuk Ayrımı, Uluslararası yargı sistemi ve kurumları, İnsan Haklarının uluslararası planda korunması konularını içermektedir.

 

PSI204-Türk Siyasal Hayatı

Ders, öğrencilerin Türkiye'deki demokratik kurum ve süreçleri anlamalarına yardımcı olmak ve değerlendirme yapabilmelerine olanak vermek üzere programlanmıştır.

 

PSI205-Uluslararası Güncel Sorunlar

Uluslararası politikanın kapsamı, küreselleşme sürecinin temelleri, uluslararası terörizm, milliyetçilik, nükleer yaygınlaşma, insani müdahale, fakirlik ve kalkınma, insan hakları, ekolojik sorunlar, uluslararası politikada kültür gibi konuları ele alır.

 

PSI206-Karşılaştırmalı Politika Analizi

Ülkelerin sınıflandırılması, çeşitli yönetsel yapılar, ekonomik sistemler, yönetimde sivil toplum ve baskı gruplarının rolleri, totaliter ve otoriter rejimler, bölgesel ve küresel entegrasyon, ve kamu politikası gibi konuları ele alır.

 

PSI207-Kimlik Politikaları

Bu derste, kimlik politikalarının yükselişi, azınlık hakları, devlet-altı milliyetçi talepler ve vatandaşlığın değişen anlamlarına yoğunlaşarak milliyetçilik ile uluslararası ilişkiler arasındaki ilişkinin güncel yönü incelenecektir.

 

PSI208-Avrupa Çalışmaları

Avrupa Çalışmaları dersi, Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin eğitimsel gelişiminin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Bu ders süresince öğrenciler, Türkiye’deki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren başlıca kuruluşların örgüt yapısı ve hizmetlerini öğrenecektir. Böylece öğrencilerimiz mezun olduktan sonra farklı sektörlerdeki iş olanakları ile ilgili de bir altyapıya sahip olacaklardır.

PSI209-Bölgesel Çalışmalar

Bu derste Latin Amerika, Afrika, Asya, Balkanlar, Avrupa, Orta-Doğu, Kafkasya, Orta-Asya, Uzak Doğu Bölgeleri siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan Dünya Politikalarını etkilediği ölçüde ele alınıp analiz edilecektir.

 

PSI210-Uluslararası Örgütler

Bu ders uluslararası örgütlerin tanımı ve özellikleri, uluslararası örgütlerin hukuki kişiliği, uluslararası örgütlerin imtiyaz ve muafiyetlerini inceler.

 

PSI211-Küreselleşme ve Siyaset

Bu ders, dünya ekonomisi içinde ulusal ekonomiler, uluslararası kuruluşlar, yabancı sermaye yatırımları, küreselleşmenin ekonomik boyutu, WTO ve IMF’nin küresel politikaları, gelişmekte olan ülkelerin sorunları ve gelişme politikaları, makro ekonomi politikalara odaklanır.

 

PSI212-Siyasi Tarih

Ders, 19. yüzyıl dünya siyasi tarihindeki gelişmeleri, olayları, devletlerin kendi içinde ve devletlerarasında yaşananları ele alarak, bugünkü uluslararası ilişkiler sistemini ele almak, analiz etmek konularını kapsamaktadır.

 

PSI213-Uuslararası Siyasi İktisat

Uluslararası Politik İktisat kuramları, Uluslararası Finans Kurumlarının dünya para ve kredi sisteminin işleyişindeki merkezi rolü ve önemi; Tarihsel süreçte hegemon devletler yükselişi ve gerileyişi gibi konuları ele alır.

 

PSI214-Seminer

Öğrencilerin alanı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki alanyazını değerlendirerek özgün çalışma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, değerlendirir, araştırma sürecini planlar, çalışmalarını rapor haline getirir.

 

PSI215-Tez Çalışması

Bu dersin sonunda öğrenci; Bilimsel süreçleri izleyerek bir yüksek lisans tezi hazırlayabilecektir. Literatürü tarar. Tez önerisi geliştirir. Tez önerisini savunur. Verilerini toplar. Verileri çözümler. Sonuçları yorumlar. Araştırmasını uygun biçimde raporlaştırır. Mevcut bilimsel araştırma bakış açısına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir. Mevcut araştırma paradigmasını sorgular. Alternatif yöntemler türetir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN