Kent Üniversitesi

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (E-MBA)

Program Profili

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (E-MBA) programının amacı, global değişimlerim yaşandığı iş dünyasında işletme yöneticilerine ve yönetici adaylarına teori ve uygulamanın sentezlendiği bir yüksek lisans programı eğitimini vermektir.

E-MBA programı, işletmenin temel fonksiyonlarından olan yönetim, finans ve pazarlama gibi çeşitlendirilmiş önemli alan derslerini içermektedir. Bu yönü ile işletme yönetimi alanında global ve yerel  ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu kadrolarda aranan niteliklere sahip, analitik düşünebilen, yetenekli ve sorun çözümüne odaklanabilen profesyoneller yetiştirmek ve katılımcılara beklentileri doğrultusunda yüksek düzeyli bir eğitim kalitesi sunmaktır. Onları ekonomik ve ticari iş hayatında karşılaşabilecekleri güncel, stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını, hızlı karar alabilen, inovatif ve rekabetçi bir kimlik kazanmalarını  sağlayacak şekilde donatmaktır.

Söz konusu program yoğun olup, öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik katkıda bulunmaları da beklenmektedir. Böylece, gerek ulusal gerekse çokuluslu işletmelerin yönetim uygulamalarını belirleyen kritik konulara ilişkin bilgi ve bu bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü E-MBA programı, iş dünyasının farklı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Program, interaktif yapısıyla Lisansüstü İşletme Yönetimi eğitimine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin toplam 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesini başarmış olması ve aldığı tüm derslerden en az G, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Programa başvurmak için;

Lisans mezunu olmanız yeterli
Programa başvuruda ALES şartı aranmaz
Program ücretini taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Ön kayıt için İŞLETME Programına başvuruda gerekli evraklar;

Lisans diploması
Transkript
1 adet fotoğraf

Kesin kayıt için

2 adet fotoğraf ve banka dekont belgesinin aslı
Başvurular için gerekli evraklar şahsen Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne verilecektir.

Başvuru Ücreti;

Program ücreti 13.03.2023 tarihinde duyurulacaktır.

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Dersler internet üzerinden çevrimiçi yürütülmektedir.

  • Derslerde devam zorunluluğu yoktur. Arşiv kayıtları her zaman erişime açık olacaktır.
  • Bireysel öğrenme ortamında (Öğretim Yönetim Sistemi) raporlanabilir içerikler kullanıma sunulmuştur.
  • Bütün sınavlar yüz yüze yapılacak olup ödevler ise intihal programında kontrol edilecektir.
  • Derslerini ve dönem projesini başarılı şekilde bitiren öğrenci diploma almaya hak kazanır.

e-MBA Tezsiz Program Müfredatı

1. YARIYIL
No Zorunlu/
Seçmeli
Dersin Adı T U L K AKTS
1 Seçmeli Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
2 Seçmeli 1.Dönem 4 Seçmeli Ders Alınacak 3 0 0 3 6
3 Seçmeli 1.Dönem 4 Seçmeli Ders Alınacak 3 0 0 3 6
4 Seçmeli 1.Dönem 4 Seçmeli Ders Alınacak 3 0 0 3 6
5 Seçmeli 1.Dönem 4 Seçmeli Ders Alınacak 3 0 0 3 6
TOPLAM 15 0 0 15 30
Seçmeli Ders Havuzu
1 Seçmeli İleri Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3
2 Seçmeli Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 6
3 Seçmeli Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 0 0 3 6
4 Seçmeli İşletmelerde Denetim 3 0 0 3 6
5 Seçmeli İnsan Kaynaklarında Planlama 3 0 0 3 6
2. YARIYIL
No Zorunlu/
Seçmeli
Dersin Adı T U L K AKTS
1 Zorunlu 2.Dönem Seçmeli 5 Ders Alınacak 3 0 0 3 6
2 Seçmeli 2.Dönem Seçmeli 5 Ders Alınacak 3 0 0 3 6
3 Seçmeli 2.Dönem Seçmeli 5 Ders Alınacak 3 0 0 3 6
4 Seçmeli 2.Dönem Seçmeli 5 Ders Alınacak 3 0 0 3 6
5 Seçmeli 2.Dönem Seçmeli 5 Ders Alınacak 3 0 0 3 6
6 Zorunlu Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi 0 0 0 0 10
TOPLAM 15 0 0 15 40
GENEL TOPLAM 30 0 0 30 70
Seçmeli Ders Havuzu
1 Seçmeli Uluslararası İşletmecilik 3 0 0 3 6
2 Seçmeli Küreselleşme ve Rekabet Stratejileri 3 0 0 3 6
3 Seçmeli Uluslararası Satış Yönetimi 3 0 0 3 6
4 Seçmeli Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 6
5 Seçmeli Yönetim ve Organizasyon Teorisi 3 0 0 3 6
6 Seçmeli Uluslararası Sermaye ve Para Piyasaları 3 0 0 3 6

 

ISL700 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel araştırma yöntemlerini anlatmak. Öğrenci bu dersle birlikte bir bilimsel araştırma sürecinde hangi süreçlerden geçileceğini öğrenerek nicel ve nitel araştırma yöntemlerine dair bilgiye sahip olur.

ISL701 Uluslararası Satış Yönetimi

Satış yönetimi alanında gerekli güncel bilgilerin verilmesi ile satış sunumuyla ilgili öğrenciler için gerekli becerilerin kazandırılması. Öğrenciler bu dersle birlikte pazarlama araçlarından biri olan satış ile ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olur.

ISL702 Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası işletmecilikle ilgili temel prensipler, yaklaşımlar, örnekler ele alınacak ve trendler ders süresince tartışmaya açılacaktır. Öğrenciler bu dersle birlikte alandaki temel teşkil eden teorileri ve yaklaşımları öğrenecek ve uluslararası pazardaki işletmecilik anlayışı bilgisine sahip olacaktır.

ISL703 İleri Finansal Tablolar Analizi

Derste, finansal tabloların tanıtımı, öğretilmesi ve analiz edilmesi ve finansal tablo çeşitlerinden bahsedilerek tabloların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci bu dersle birlikte çeşitli finansal tablolar bilgisine, analizi bilgisine ve bağımsız denetime dair bilgilere sahip olacaktır.

ISL704 Yönetim Bilimi ve Organizasyon Teorisi

Yönetim ve organizasyonla ilgili teoriler ve yaklaşımlar anlatılarak öğrencilerin yönetim ve örgüt bilimine dair kavrayışlarını güçlendirmek. Öğrencinin bir örgüt olan işletmelerdeki süreç, uygulama ve tekniklerle ilgili anlayışı ve farkındalığı geliştirilir.

ISL705 İnsan Kaynaklarında Yönetim ve Planlama

İşletmelerdeki insan kaynakları departmanının işlevlerini, fonksiyonlarını ve güncel insan kaynakları ile ilgili uygulama ve gelişmeleri anlatmak. Bu dersle birlikte öğrenci insan kaynaklarıyla ilgili süreçler hakkında farkındalığa ve bilgiye sahip olur.

ISL706 Küreselleşme ve Rekabet Stratejileri

Küreselleşme ile giderek daha da sertleşen rekabet ortamında, işletmelerin faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmeleri için rekabet stratejileri bir gereklilik haline gelmiştir. Bu çerçevede, bu dersin amacı; öğrencilere stratejik düşünme, araştırma, analiz etme ve yorumlama perspektifi kazandırmanın yanı sıra, işletmelerin rekabetçi yapılarını sağlayabilmeleri/koruyabilmeleri için temel araçlardan biri olan rekabet stratejileriyle ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.

ISL707 İşletmelerde Denetim

Bu dersin amacı, öğrencilerin denetim sürecini temel olarak kavrayabilmeleri ve denetim faaliyetlerinin tamamlanması için neler yapılması gerektiğini açıklayabilmeleridir.

ISL708 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi

Bu dersin temel amacı finansal piyasaların ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarını ve yatırım ortamını anlatmaktır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunan aracılar ile piyasada işlem gören finansal varlıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

ISL709 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 

Bu dersin temel amacı, uluslararası pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararlarının nasıl alındığının öğrenilmesi.

ISL710 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Bu dersin amacı, yönetimdeki çağdaş konuların farkına varmak, yönetimdeki güncel ve çağdaş konuları anlayabilmek ve yönetebilmek, farklı güncel ve çağdaş yönetim konularını ilişkilendirebilmek ve bütüncül yaklaşımla ele alabilmek, yönetim olaylarına farklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmektir.

ISL711 Uluslararası Sermaye ve Para Piyasaları

Bu dersin amacı, Uluslararası Finans Piyasaları ile ilgili temel kavram ve teoriler ışığında uluslararası para piyasaları ve sermaye piyasalarını analiz etmektir.

ISL712 Bitirme Projesi

Teorik ve Uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri proje çalışmasına yönelik belli bir disiplin çerçevesinde gruplandırmak. Almış olduğu derslerden edindiği bilgileri harmanlayarak planladığı bir projeyi ürün/dosya şeklinde sunma becerisi kazanmak. Öğrenilenlerin tasarımlara alt yapı oluşturacağını ve öğrenmenin yaşam boyu devam edeceğini kavramak.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

  • Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı (geçme) notu,100 puan üzerinden 65 puandır.
  • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının (ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.
  • Vize, final ve bütünleme sınavları Taksim yerleşkesinde yüz yüze yapılmaktadır.

*Programa öğrenci alımı YÖK onayı sonrasında olacaktır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN