DEĞERLENDİRME TABLOLARI

Değerlendirme Sistemi:

Derslerin kredi/saat ve AKTS eşdeğeri kredi yükleri:

1. Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS’ye eşdeğer kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır.  Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS’ye eşdeğer olarak önerilen bir değerdir.

*Haftalık bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir.

*Bir AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.

*Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS’ye eşdeğer kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Üniversite Senatosunca belirlenir.

*Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

2.  Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca teklif edilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez.  Bölümünün lisans eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlarından alınan dersler lisans/önlisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilemez.

3. Her akademik yıla ait önlisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik yılın Mayıs ayısonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

4. Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/yılı, öğrencinin önlisans veya lisans programına kayıt olduğu yarıyıl/yıla göre belirlenir.

5. Bir fakülteye ait bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği en fazla ders kredi/saat yükü o fakülteye ait herhangi bir programda herhangi bir yarıyıldaki en yüksek kredi/saat yüktür.

6. Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

7. Öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.50 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3.75'den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.

8. Muaf sayılan dersler, not yükseltmek için tekrar edilmez.

9. Bir öğrenci, yaz döneminde 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla üç ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir.

 

ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM- Yönetmeliğe göre (BEŞİNCİ BÖLÜM: Sınav ve Değerlendirme Esasları):

Notlar: MADDE 42 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan değerlendirme yöntemi kullanılır.

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90-100 4,00
İyi-Pekiyi BA 85-89 3,50
İyi BB 80-84 3,00
Orta-İyi CB 70-79 2,50
Orta CC 60-69 2,00
Şartlı Geçer DC 55-59 1,50
Şartlı Geçer DD 50-54 1,00
Başarısız FF 00-49 0,00
Final Sınavına Girmedi FG - -
Devamsızlık Sebebiyle Başarısız DZ - -

(3) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar dersinin başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu
Başarılı S
Başarısız F

Not ortalamaları: MADDE 43 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması YANO’su ile GANO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez, beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) GANO’ya tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM- Yönetmeliğe göre (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Akademik Takvim, Lisansüstü Dersler ve Başarı Değerlendirmesi):

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi: MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90-100 4,00
İyi-Pekiyi BA 80-89 3,50
İyi BB 70-79 3,00
Orta-İyi CB 60-69 2,50
Orta CC 50-59 2,00
Başarısız FF 00-49 0,00
Final Sınavına Girmedi FG - -
Bütünleme Sınavına Girmedi BG - -
Devamsızlık Sebebiyle Başarısız DZ - -

(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu
Başarılı S
Başarısız F

Genel not ortalaması ve yükseltilmesi: MADDE 22 – (1) GNO; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan toplam sonucun toplam krediye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) GNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) GNO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi kredisiz olup başarılı (S) ve başarısız (F) olarak notlandırılır ve ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum 2,00 (CC) notuna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında bir öğrencinin GNO’sunun en az 2,50 (CB) olmaması durumunda öğrenci tez dönemine geçemez.

(6) Öğrencinin sanatta yeterlilik ve doktora programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum 2,50 (CB) notuna sahip olması gerekir. GNO’sunun en az 3,00 (BB) olmaması durumunda, öğrenci yeterlik sınavına giremez ve yeterlik sınavına giremeyen ya da başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI